Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K ?0p ):(

dat hy my tot dat einde geene middelen gelaten, of bezorgd heeft; dat hy ten vollen onderrigt was, dat de Koning van Pruisfen die ftad zoude aantasten; dat hy geene ernftige pooging gedaan heeft, om dezelve te ontzetten; dat hy zelfs geene afwending ten haarcn voordeelc beproefd heeft; dat hy zich aan de boorden Van de Main, even als in America, als een lafhartige , als een lasteraar in zyne rapporten aan de Nationale Conventie, gedragen, dat hyzich, ten aanzien Van het Tribunal Rcvolutionnairc, fchuldig gemaakt, en met recht zyn leeven, als een eerlooze ophetfehayot verloren heeft.

De befchuldiging, voor het Tribunal Revolutionr !pahe tegen Custine ingebragt, zet aan alles, wat ik tot nog toe gezegd heb, een nieuwen klem by, en zodanig een getuigenis is voor zeker onwederlegbaar, .wyl ik daar mede niets gemeen had. In het dispofitif der conclufie van den openbaaren Aanklager wordt gezegd: „ dat Custine overtuigd is, van een te zwaks, ke bezetting te Frankfort gelaten, cn die van daar », niet te rug getrokken te hebben , indien hy voorzag, .j dat hy die ftad niet behouden kon. " — Het zelfde befluit f het welk Custine veroordeelde , om zyn hoofd ïe verliezen, betoogt, gelyk men ziet, de onmogelykheid , waar in ik my bevond, om Frankfort te verdedigen , en wel verre van medegewerkt te hebben, en die onmogelykheid te doen geboren worden, had ik niets verzuimd, om die voor tc komen, door onöphoudelyk orjderftand en verfterking te vraagen, die my geftadig geweigerd werden , gelyk mep op elke blad.» ?ydc vaq dit verhaal ziet. Hoewel ik reeds zulk een overvloed van bewyzen

heb

Sluiten