Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 301 ):(

heb aangevoerd, dat het nutteloos zy, 'er nog meer te berde te brengen, wil ik Custine en den laster egter geen enkel voorwendfel over laten.

De ftad Frankfort geeft het onwederlcgbaarst getuigenis van de goede krygstucht, welke ik aldaar, alvoorcns die ftad aangetast werd, gehandhaafd heb , als ook van de hevigheid des aanvals, door de Pruisren en Hesfen op dezelve gedaan , en van den hardnekkigcn wc.derftand , hun door my geboden. (21) Het verhaal, door den Burger Beaulieu in het licht gegeven, bevestigt dit getuigenis. (29.) De verzoekfehriften , ten voordeele der Burgeren van Frankfort den 24 Japuary 1793, door J, Gorani, die met e-men heimelyken last van het Fransch Gouvernement zich te Frankfort bevond, aan den Nationale Conventie overgegeven , bevestigd van nieuws alle de hier opgegeven daadzaaken. (30,5

Het uittrekfel uit het order-boek der Franfche bezetting tc Frankfort bewyst op eene onwederlcgbaare wyze , dat ik niets verzuimd heb, niet alleen ter verdediging dier ftad ; maar zelfs, ten aanzien der oplettendheid en waakzaamheid, welke ik in myne hoedanigheid, van Commandant, zo met opzigte tot de inwendige bewegingen , welke 'er binnen de muuren konden plaats hebben, als met betrekking tot de ondernemingen, welke de vyand daar op mogt waagen, van my vereischt werd. Dit orderboek toont al verder, dat ik beftendig op myne lioede geweest zy, en de noodige bevelen uitgevaardigd heb, om de onderfcheiden posten te verdedigen , en dit wel op het tydftip, wanneer deze bevelen gevorderd werden,

Jlct journaal van het leger des. Konings van Pruisfen N 5 (32)

Sluiten