Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)■•( 202 ):(

(32) zet alle deze bewyzen nog een nieuwen klem by. Alle de Duitfche dagbladen doen op een nog nadrukkelyker toon recht aan de waakzaamheid en dapperheid van de Franfchen Commandant en de bezetting van Frankfort. Dan , dat ik aan het einde van dit werk geene uittrekfels uit die dagbladen en eenige nadere gedrukte ftukken mededeele, die kort na de overgaave van Frankfort het licht zagen , gelyk het Polïtifches Journal, Jahrgang 1792, Staats undgeJehrte Zeitung des Hamburgifchen un partheyifchen Correspondenten, Die alte Franzofen in Deutschïand, oder Custines Heldenthaten, Tagebuch von der Einnahme Fr ankfort s enz. enz.—dit gefchiedt alleen , ten einde dit werk , hetwelk reeds buitendien groot genoeg is, niet verder te doen uitlopen. Doch de ongeloovigen, of, het geen op het zelfde uitkomt, de nydigen kunnen alle die dagbladen bchoorlyk nalezen, en dan zullen zy 'er, omtrent myn gedrag; zo danige vleiende getuignisfen in aantreffen , dat de zedigheid alleen genoegzaam zoude zyn , om my te verbieden, dc gedeelten van den inhoud dier dagbladen, welke op my betrekking hebben , aan te haaien.

Twintig of vyf-en-twintig ' Officieren, waar onder alle de voornaamften , die de bezetting van Frankfort uitmaakten , zich bevonden, hebben het ondubbelzinnigst en roemrykst getuigenis van myn gehouden gedrag geegeven. Hun afgegeven verklaaringen en oorfprongelyke brieven berusten onder my, en deze bondel van bewysftukken, dien ik gereed ben ,elk braaf man naar welgevallen te vertoonen, moet, naar het my toe fchynt, niet zo zeer myne onfchuld voldingen; want ik bezit de edele trotschheid , van die uitdrukking niet

voeg-

Sluiten