Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 210 )r(

ftonden, en ongelukkig voor hem •, doch nog veel ongelukkiger voor het Fransch Gemeene-best, legde Custine 'cr zich veel meer op toe , om zyne vyanden te lasteren, dan om die van het Gemecne-bcst te beftryden.

De befchuldigingen waren het geliefde wapen van den Generaal Custine, wyl zyne ziel van dc heftigfte cn tevens laaghartigfte yverzugt verteerd werd. Zonder van die talryke befchuldigingen van lafhartigheid , van verraad, van haat tegen het Fransch Gouvernement, van afperfchingen en moord tc fpreken, die dc Getieraar Custine zich zonder onderfcheid tegen geheele Corpfen veroorloofde, zal ik hier enkel aanmerken, dat hy in het kort tyds vak van flegts vyf, of* zes maanden zeven Generaals befchuldigde, waar onder dc Minister van oorlog Beurnonville, dien hy een laagen nayver toekende , zich insgelyks bevond •, dat hy dert Generaal Keïïermann lafhartigheid aantygde , cn hy den Generaal Neuwinger met dezelfde onbefchaamdheid aanklaagde , hoewel dezelve de grootfte blyken , niet alleen van moed, maar zelfs van onvertzaagdheid gegeven had •, dat hy met wonden overdekt was ; ia, zich op het punt bevonden had van het leeven se verliezen , wanneer 'ër een Pruisfifche Officier toefchoot en den flag afweerde, die hem den dood zou tocgebragt hebben.

En egter zouden de Generaals Neuwinger, Keïïermann , Beurnonville, die allen zo ruimfchoots door Custine aangeklaagd werden, en ik zelve, tot flagtöffers van den haat, het onmenfchelyk eigen belang , de onverzaadelyke eerzugt, en der begeerte, welke hem verteerde, om voor den eerjlen Generaal

van

Sluiten