Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 222 ):C

yolftrckt geene onderneming van dién aart meer waagen zou.

Dan, hetgeen Custine, ten aanzien van zyn zoon, zegt, is nog onzinniger, dan al het overigen. Deze Adj udant-Generaal bragt , wel is waar, den nagt, tus • fchen den 28 en 29 November, heimelykte Frankfort door, en vertrok met het aanbreken des daags van daar. Ik twyfel geenzins, of hy zou met dapperheid gevogten hebben, want hy was 'er mede begaafd , indien hy by den aanval der Pruisfen op Frankfort ware te* genwoordig geweest. Doch men zal egter gerecdelyk erkennen, dat zyne onverfchrokkenheid der Franfche bezetting van weinig nut kon geweest zyn, cn dat alles , wat hy doen konde, niet in ftaat ware, de vermeestering der ftad flegts eene enkele feconde te vertraagen. En wat aanbelangt, dat dc jonge Custine zich geduurende het beleg niet te Frankfort bevonden hebbe — dit is eene waarheid, welke geheel die ftad en dc ganfche Franfche bezetting gerecdelyk zullen getuigen.

Zonder met het onderzoek der menigvuldige bewyzen, die zich tegen den Generaal Custine opdoen, verder voord tc gaan, zal ik enkel zeggen , dat zelfs na zyne terechtftclling ik 'er nog niet toe kondc gcraaken, om uitgewisfeld te worden , welke poogingen ik ten dien einde ook van nieuws mogt in het werk ftellen. Den 24 December fchreef ik aan den Minister van Oorlog, Bouclwtte; den 21 cn 28 aan den LandGraaf van Hesfen-Casfel; doch de krygsgebeurenisfen verzetten zich al meer en meer tc^cn alle uitwisfelino- van krygsgevangenen, wyl de faamverbonden

Mo-

Sluiten