Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 223 X

Mogendheden , zo veel mogelyk ware, het erkennen van het Fransch Gemeene-best vermydden. In Maart 1795 fchreef ik van nieuws aan den Land-Graaf van Hesfen-Casfel; doch bekwam van denzelven andermaals een weigerend antwoord. (35) Daai de Koning van Pruisfen vervolgends te Bazel den vrede met het Fransch Gemeene-best getekend had, fchreef ik den 26 Mei aan den Burger Barthelemy, die dit vredes-verdrag in naam van het Gemeene-best gefloten had , het volgende. — ,, Dat ik oordeelde, inde uitwisfe„ 1'ing, by Art. X van het gezegde verdrag bepaald, te moeten begrepen worden, wyl het vereend leger, „ het welk Frankfort aantastte, door den Koning van Pruisfen in perfoon aangevoerd werd, en die „ Monarch , als overwinnaar, over de Franfche krygs„ gevangenen befchikt had , waarom ik dan ook niet „ anders, dan, als een krygsgevangene van dien Vorst, „ kon aangemerkt worden. — Verders verzogt ik dien ,, Gezant, om by de Ministers van Pruisfen en Hesfen^„ Casfel alle mogelyke poogingen in het werk tc ftcl„ len, ten einde ik myne vryheid weder erlangde, en het my eindelyk vergund werd , dat ik van myn gc„ drag aan het Franfche Gouvernement rekenfehap „ ging geven. "

Dan , daar de Hesfifche troepes het eerst tc Frankfort binnen gerukt warerr, gelyk ik dit reeds boven gezegd heb, had de Koning van Pruisfen het voegzaam geoordeeld, ccn gedeelte der Franfche bezetting als krygsgevangen van den Land-Graaf van HesfenCasfel te ftellen, en daar de Land-Graaf den vrede met het Fransch Gemeene-best eerst in September 1795 heeft aangegaan, verwierf ik door alle myne poogingen niets

an-

Sluiten