Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 224 >'C

anders, dan» dat men niy op myn waard in July naaf Frankryk liet te rug keeren, en zelfs was het reeds Oaober, of November, dat is na de wederzydfche bekragtiging der Vredes-traftaten, eer ik volkomen, uitgewisfeld werd.

Daar de Commisfarisfen der Nationale Conventie by het leger van den Rhyn, waar toe ik fteeds behoord had , my gelast hadden , aan het hooidkwartier van dat leger te blyven , Was ik niet eer , dan in het begin van Oclober, in ftaat, om my naar Parys té begeven; Dan, naauw had ik den Vryen Franfchen grond bereikt, of ik werd voor alle de onheilen , die ik in deszelfs verdediging had moeten ondergaan, rykelykfchadeloos gefield , en dus worden alle de opofferingen, Voor eene 20 geheiligde zaak gedaan, ni alyoorens den Waareri Burger tot troost verftrekt te hebben, eindelyk voor' den zelvcn even zo veele bcloöningen.

Welligt zal men zich oVer de langduur'jgheid myner krygsgevangenfehap Verwonderen-, doch deze is egter volkomen naturejyk, W'illtgi had het in zekeren zin van my alleen afgehangen, om eenigen tyd na de verovering van Irankfofi de Vryheid te er^ langen, om my naar Holland te begeven, doêh dat gewest was als toert met het Fransen Öeiheehë-b:est irf oorlog. Ik bezat eene bVZOnderë kelmls Var] de W ten, de vestingwerken cn fïofitiefen der vefëeh'jgdë Gewesten. Myne hoödflrligfifid tart Officier vüri hét Corps der Genie, en vooral die, vafl Adjudant van den Chef diens Corps, hadden" niy lil de Vefpligting eö geiêgenheid gebragt, om die te Verkfjgefj] Meïj zal dusligt gevoelen , zonder dat ik daar over' meer Behoëyë ff zeggen, hoe zeer ik myn mm aan den im& zou

feieéf

Sluiten