Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U 231 X

bronnen van roem en voorfpoed opende , heb ik myne eerfte jeugd aan de verdediging van een Vaderland, het welk myn hart zo dierbaar is, toegevvyd. Alle myne wenfehen hadden alleen deszelfs geluk en Vryheid ten doelwit. In die rampfpoedige dagen, toen onze binnenlandfche onéenigheden een vreemde magt op onzen grond riepen, werd het erfgoed myner vaderen ten prooi der woede van den vyand overgegeven; myn vader in eenen kerker geworpen , en ik genoodzaakt , myn Vaderland tc verlaten, ten einde het zelve nog fteeds te blyven dienen. Dc Vryheid had in Frankryk haar aanzyn nog niet bekomen; doch de dag was niet meer verre, waar op ditRyk, omringd van magt en glans, als het ware uit het graf, waar in het verzonken was , weder ten voorfchyn komen, en geheel het waereldrond het ontzaggelykst en verhevenst fchouwfpel opleveren zou. America had zyne ketenen vergruisd, en deze zo gewigtige weldaad der Franfche Natie moest voor haar zelve geen zins zonder eenige vrugt blyven.

De achtingen toejuichingen van myne Medeburgeren volgden wy zelfs tot in Frankryk na. Gehoorzaam aan dc wetten , waar naar dat Koningryk als toen beftierd werd, had ik naauw den tyd , om het zelve te leeren kennen , of het beftond niet meer. Het Franfche volk wilde vry zyn, en het koninglyk gezag werd vernietigd. Alstoen wydde ik my geheel en al aan de verdediging van dat Gemeene-best, wiens hartelykst verlangen daar in beftaat, dat het Europa den vrede wedergeve, na het alvoorens overwonnen te hebben.

Myne hoedanigheid van vreemdeling legde my onp 4 der

Sluiten