Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 23» X

niets meer, dan de rust. Deze is voor mynen geesteven noodzaakelyk geworden, als voor myn hart', dan, hoewel ik, in eenen Ieeftyd, die nog verre' van den ouderdom af is, myne overige dagen met

ver-

„ lende onderwerpelykheden te plooien, tegengewerkt in het * Struik zyner kundigheden, door vernederende mededin» gingen, getergd, door onbillyke voorkeuren, aan anderen

» gegeven, door alle bedekte valftrikken, die de wan-

M gunst, het eigenbelang, en de haat kunnen uitdenken, „ aangezet, om de uiterlyke gebruikelykheden uit het oog „ te verliezen, rukt zich met verontwaardiging en verach„ tinguit die menigte van onwaardige rechters en mededingers » los, en, in zyn eigen hart ingewonden, aan de ftille „ oefening van zyn vernuft overgelaten, laat hy op zyn beurt „ aan anderen het druifchend tooneel dezer wereld over."

Dan, daar ik reeds op de eerfte bladen van dit werkje gezegd heb, dat het Vaderland nooit, ten aanzien van eenen zyner Burgeren onrecht kan hebben, en het dezen in genen gevalle geoorloofd zy, zich over dc onrechtvaardigheden, welke hem door het zelve worden aangedaan, te wreeken' zal ook het Vaderland my fteeds bereid vinden, om het zelve, ten koste van myn leeven, te verdedigen, en ■ „ fey

„ aldien het zy my geoorloofd hier dezelfde woorden

» te bezigen, die ik by het overleggen van myn werkje in

» het Fransch aan het Wetgevend Lighaam gefchreven heb

m by aldien eenige onaangenaamheden my ooit eenig recht „ konden geven, om my over de onrechtvaaadigheid van het » lot te beklaagen, zal ik egter, even gelyk een CamWus, n voor myn Vaderland weten te leeven en te fterven."

Word ik dan in het vertrouwen, het welk ik in de iategriteit der, ten mynen opzichte door eene aaszienelyke

ver-

Sluiten