Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dattydftip, waar op het Franfche Gouvernement' voor het oog van geheel het waereldrond een zo groote1 Veerkragt aan den dag legt, en eene zo wel meenende gemaatigdheid doet blyken, — op dat tydftip, wanneer

gevallen, als een goed en trouwhartig Burger te dienen, in het aller minste te verdooven; en dat de zodanigeii mynef Landgenooien, wier achtingen vertrouwen eene gevoelige ziel het meeste kan ftreclcn , door myn gehouden belangeloos gedrag, federd ik onder het gétal der denkende wezens kon gerangfehikt worden, door Kiynen voorigen dienst in myn Vaderland, en eindelyk door het verhaal myner verrigtingen federd het ncodlottig jaar 1787, het welk ik, als een blyk van den prys, dien ik op hunne goedkeuring ftel, thans in myne moederfpraake doe verfchynen, volkomen zullen overtuigd- zyn, dat ik die fchreeuwende onrechtvaardigheden, welke jnei my reeds heeft aangedaan, of die ik welligt nog zal ondervinden, in geenen deele verdiend heb. En word ik herzeg

ket word ik aanhoudend buiten de mogclykhcid gehouden, órri myn Vaderland meer daadelyke diensten te bewyzen, en was 'net noodig, myne trouw voor het zelve, op het voorbeeïd eeniger myner voorouderen, roet myn bloed te verzegelen ; echter zal ik nief te min onöphoudelyk het zelve belang in deszelfs geluk, luister en voorgoed blyven ftellen-ja fteeds zal ik blyven wenfehen , dat nimmer een deugdzaame , een dappere, een wyze, en in de krygskunde doorkneden Fabtus in cenig vak in den dienst van myn Vaderland doei een onbezonnen , onvernuftigen , ondervindingloozen en ftaatzugtigen Marcus Terentius Varro, zal worden vervangen, en dat een zodanige ah deze nooit

dc

Sluiten