Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 247 X

Zo alle de Regimenten, in dienst des Vaderlands,

zodanig een voorbeeld mogten volgen, welk eene Mogenheid zoude alsdan den oorlog aan een Ryk durven verkiaaren , het welk zo veele Heiden, ter zyner verdediging gewapend , in het zelve verëenigd vond.

Ik ben met hoogachting.

{Getekend)

LOUIS, Prefident.

straatsburg den 7 April 1791. Het ide Jaar der Vryheid.

No. 2. Getuigfchrift van hst Bewind tos Departement* van den Neder-Rhyn.

Wy Beftierers van het Bewind des Departements van den Neder-Rhyn, verkiaaren , dat de Heer van Helden , eerde Capitain van het ioifte Regiment, met rang van Major, by aanhoudendheid in zyn gedrag de zuiverde gevoelens van vryheidsliefde heeft aan den dag gelegd , en dat geduurende de drie maanden, welke hy het Detachement van dat Regiment te Saverne commandeerde, hy de algemeene zaak met den uitftekendflen yver gediend heeft.

{Getekend) De PRESIDENT en alle de

straatsburg Leden des Bewinds van

den 4 September 17 91. het Departement. Het 2de Jaar der Vryheid.

q 4 W?

Sluiten