Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 249 X

fte diensten aan het Departement bewezen heeft, terwyl hy een Detachement van zyn Corps tc Saverne commandeerde , aan den Heer Generaal Luckner aan te bevelen. Het Bewind bidt de Heer Luckner, de uitrekende diensten van dien Officier by den Minister van Oorlog in aanmerking tc doen komen, en alles in het werk te ftellen , ten einde denzelven de effective qualiteit van Licutenant-Colonel te doen erlangen.

Conform aan het Origineel

(Getekend)

ELVERT, Vice-Prefident.

STRAATSBURG

.den 5 September 1791 -

Het zde Jaar der Vryheid.

No, 4. De Marfchalk Luckner aan de Heer de Grave, Minister van Oorlog.

i°. Ik word op het flerkst aangezogt, Myn Heer, de eer te hebben , om den Heer van Helden, eerften Lieutenant-Colonelvan het ioifte Regiment, die eene zeer beproefde Vaderlandsliefde met eene waarelyk uitftekende bekwaamheid en ongemeenen yver verëenigt, U aan to bevelen. Hy heeft reeds een genoegzaamen tyd als Hoofd-Officicr gediend, om met vrugt, als Q 5 Co-

Sluiten