Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 25i X die kunde en vaderlandsliefde bezit, tot zyn. opvolger te willen benoemen.

De Marfchalk van Frankryk enz. (Getekend)

LUCKNER.

STRAATSBURG

den 31 Maart I792Het 4de jaar der Vryheid.

NB. Deze brief werd door de Marfchalk Luckner buiten myn weten , terwyl ik met het Regiment naar Jlrles op weg was, gefchreven. Dit gefchiedde op verzoek der Chefs des legers van den Rhyn, en verfcheidene leden der adminiftrative bellieren des Departements van den Neder - Rhyn.

20. De Minister van Oorlog aan den Heer van ■Helden, Lieutenant Colonel van liet loife Regiment Infanterie te Artes.

Ik heb de eer, u kennis te geven , Myn Heer, dat, op de berigten , welke by de Koning zyn ingekomen, nopens dc uitmuntendheid uwer diensten, zyne Majefteithet nuttig geoordeeld heeft, u by den grooten Staf des legers te plaatfen, en u wel heeft willen benoemen tot Adjudant Generaal, met rang van Colonel. Dezelve heeft tevens bepaald, dat gy by het leger van den Rhyn zoudt dienen. Dc tegenwoordige omftandigheden vorderen, dat gy u zonder .uitftel naar Straatsburg begeeft, om aldaar de bevelen van den Heer Marfchalk Luckner te ontvangen, en ik twyfele

niet,

Sluiten