Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 255 X

ven. Het is noodzaakelyk, dat dc post van Bergen uit 'uw garnizoen , het zy met Infanterie, het zy met

Cavallerie , bezet worde Overmorgen zal ik

u nog een Bataillon en eenige veldftukken van 3 en 6 pond bals zenden. — Deze verfterking en dit gefchut is my nimmer toegezonden. — Doch in gevalle, gy aangetast wordt, moet gy de Magiftraat, ter verdediging van Frankfort, in -weêrwil van alle vertoog, gen, noodzaaken, om u het noodig gefchut en krygsbehoeften te laten nemen, om u daar mede te verweeren. . . • Zelfs zult gyde Stads-wagt, zo gyhet noodig , en zelfs zo gy het flegts nuttig keurt, ontwapenen. Gy moet daar van niet fpreken, alvoorens het oogenblik, om dit ten uitvoer te brengen, daar is. Ik neem de verantwoording daar van op my.

Wees verzekerd, Burger, van myne achting. Myn Zoon bevindt zich werkelyk by my.

Dc Burger Generaal des legers.

(Getekend)

CUSTINE.

In het Hoofdkwartier te Mentz, den 37 November 1792.

Het eerfte Jaar van liet Gemeene-best.

No. 8.

Sluiten