Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 13. Den yldjudant GeneraalBeaurevoir aan den Generaal van Helden.

Be haastte my , u tc verwittigen, myn waarde Generaal, dat, daar het de meening van den Generaal Custine zy, de ftad Frankfort, door de troepes, aldaar onder uw bevel, te doen ontruimen, het noodig is, dat gy , aanflonds na den ontvangst dezes, in het geheim uwe fchikkingen maakt, ten einde gy , op de eerfte aanfehryving des Generaals, zonder moeite, of tydverzuim, van daar kunt vertrekken.

Het 2de Bataillon des Vosges, te Bockenheim gecantonneerd , ontvangt ten zelfden tyde het bevel, om te vertrekken, cn in dc nabyheid van het Hoofdkwartier tc komen cantonneren. Het zelve zal onder de muuren van Frankfort voorby trekken , en ik verwittig het, dat gy zyn tcrugtogt, die mede door verfcheiden Corps troepes, die de Generaal doet voordrukken, zal beveiligd worden, dekken zult. Deze troepes kunnen uwen marsen te gelyk verzekeren, indien gy bevel bekoomt, om Frankfort te verlaten.

De Adjudant Generaal

( Getekend)

BEAUREVOIR.

Ik verzoek u , niet te vergeten , den Burger Matteen te verwittigen, dat hy heden alle de mondbehoeften des legers, die zich ie. Fr ank fort bevinden, doe infeheeR 4 Pe">

Sluiten