Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 16. De Burger Generaal Custine , aan den Burger Generaal van Helden. Deze was geheel van de hand van Custine.

Gy geeft buiten nvyfcl geen gehoor aan de zotte vertelfels van de vyandelyke husfarcn. Gyweet, dat, om een gragt vol water over tc gaan, men een brug van facines noodig heeft. Deze maakt men in geene zes uuren, veel min in een oogenblik.

Laat praaien, en voor al ftel u gerust!

Ik weet, dat de Koning van Pruisfen zich te Homburg bevindt. Welligt krygt hy het in den zin, om my in myne ft e Hing te komen aantasten.

Zo ik geüagen en gedwongen word, om terug te trekken , als dan zult gy nog fteeds in ftaat zyn, den zelfden nagt na myne nederlaage, langs den linker oever van dc Main, het zelfde te doen, ten einde u met gierbrug van Oppenheim te doen overzetten, en myn eerfte bevel, het geen gy reeds voor eenige dagen ontvangen hebt, ten uitvoer te brengen, tevens de veldkisten, die zich tc Frankfort mogten bevinden, medenemende.

Ik heb seen het minste bcrigt van Schegluisky ontvangen. Bedaardheid, gelatenheid, gerustheid, vastheid van ziel, en moed — dit is alles, wat ik u moet aanbevelen.

De Generaal des legers.

{Getekend)

CUSTINE.

Hier

Sluiten