Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 260 X

buurfchap , te Bödelsbeim , welke beftemd zyn, om de troepes, welke u mogt en aantasten , in den rug te vallen.

Laat den trompetter flegts buiten de poort. Zo lang zy 'cr niet in zyn , zal alles best zyn.

Laat geen PruisnTchen Officier, noch trompetter binnen komen. Doe den brief aan de poort afgeven en zend den Officier met zyn trompetter te rug. Vergun my, u te zeggen , dat het geen gy my vraagt, belagchelyk fchynt.

Gy hebt myn brief van heden morgen niet begrepen. Ik moet duidelykcr met u fpreken. Voor het overige, myn waarde van Helden, wy zullen morgen ogtend zien , hoe zy zich redden zullen. Met het aanbreken van den dag ontvangen zy een bezoek van my. Zeg 'er geen woord van 1

Dc Generaal des legers.

C Getekend )

CUSTINE.

H Ö C H S T

den 30 November 1792.

NB. Men ziet, dat Custine zyn bezoek, hetwelk hy voornemens was , den Pruisfen te geven, voer hun zeer wel geheim gehouden heeft; doch ontdekt tevens, dat ik over het lot vwo. Frankfort ten uiterften bekommerd was; dat ik niet ophield , dc noodzaakclyke verfterking, en alles, wat ik verder hchoefde, om een vyandelyken aanval af te weeren, telkens van nieuws te vraagen, en dat ik oordeelen moest, dat alles wel ging, zo zy Hechts niet aanflonds te Frankfort konden binnenrukken. No, 18,

Sluiten