Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 279 >'C

van eenige Officieren verzeld , om zyne eisfehen , vooral betreffende de krygsbehoeften, te herhaalen

Het was te negen uuren — den 2 December — dat dit vuur een aanvang nam. Dc ftad werd met kanon en mortieren befchoten , en egter boden dc Franfchen eenen hardnekkigen tegenftand, hoewel zy ligt konden inzien, dat het hun onmogelyk zou zyn, zich ftaande

te houden Hoe omzaggelyker de aanval werd,

hoe meer men met ongeduld vcrwagtte , dat dc Franfche Commandant zich zou overgeven. Doch te vergeefs ! In tegendeel fcheen de Generaal van Helden met onverfchilligheid de verwoestingen te befchouwen, welke de kanons-kogcls en houbitfen in de ftad aanrigtten, en wilde tot het aller uiterfte daar mede wagten,

Dan, byaldicn, na de ftad met geweld door de

Franfche troepes te hebben z,en bezet worden, zonder ooit aan die Natie de minste reden of aanleiding tot eene vyandelyke behandeling gegeven te hebben ; — na het afvorderen eener verderfelyke krygsbelasting •, — na het in het werk ftellen van allerleic poogingen, ten einde tweedragt onder de inwooneren te zaaien, cn eene Conftitutie,' welke zy beminnen, het onderst boven te keeren; — na een verblyf van zes weeken, tot geen gering bezwaar voor deze ftad; — na de grootfte bekommernisfen te hebbendoorgeftaan, veroorzaakt, dooreen buitengewoon groot ,-erbruiking en uitvoer van allerleiëwaaren; —na de geweldaadige poogingen , in het werk gefield, ten einde het gefchut der inwooneren tot het werktuig eener verdediging te doen ftrekken, waar van tog de nuttelooze halflarrigheid op niets anders kon uitlopen, dan, om de ftad aan dc yzclykfte verwoestingen bloot te ftellen, welke S 4 nood-

Sluiten