Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>( 283 ):(

No. 22, Brief van zyne Doorlugtigjle Hoogheid, den Land-Graaf van HesfenCasfel , aan de Heer Generaal van Helden,

MYN HEER!

Indien ik alleen de infpraak myner eigene gevoelens, en de hoogachting, welke ik voor uw perfbon, voor uwe verdiensten, cn de omftandigheden , waar in de valfclie befchuldigingen van uwChef u konden ftellen, koestere, te volgen had, alsdan , Myn Heer, zou ik geen oogenblik aarzelen, om ter vervulling uwer wenfehen mede te werken. Doch, daar de omftandigheden mynen goeden wil op eene onbegrypelyke wyze aan kluisters leglcn, kan ik voor dit oogenblik niets anders doen, Geraal, dan u tc verzekeren, dat ik met de grootfte drift de gelegenheid zal waarnemen , om u de geheele uitge-> ftrektheid der volmaakte hoogachting te doen blyken, waar mede ik ben.

Myn Heer!

Uw toegenegen Vriend.

( Getekend)

WILLEM L.

C A S S E L

den 30 December 1792.

No. 23.

Sluiten