Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 289 X

No. 27. Brief van den Burger Grouvelle, Secretaris van den Uitvoerenden Raad, aan den Marechal da Camp van Helden te Ziegcnhain.

burger!

De Uitvoerende Raad heeft den brief ontvangen, t<A« mï Aanwen Hen 28 Tanuarv ecfclirevcn hebt,

benevens de daar by gevoegde copie van dien, welken gy aan den Generaal Custine hebt doen toekomen. De Raad heeft den Burger Beurnonville, Minister van Oorlog, met het onderzoek uwer bezwaaren belast, en hem uwe brieven ter hand gefield.

De Secretaris van den provifoiren Uitvoerenden Raad.

( Getekend )

GROUVELLE.

parys

den 13 February 1793-

NB. Het blykt hier uit, dat ik niet ophield met te verzoeken, dat ik mogt uitgewisfeld worden, en op het onderzoek van myn gedrag aan te dringen-

T No. 28.

Sluiten