Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)••( 3i 8 X'

No. 39. Uittrekfel uit de Brieven des Graaven van Bohlen, Vleugel Adjudant.

MYN HEER.'

Ter/fond na den ontvangst des briefs, waar mede gy my den 6 dezer vereerd hebt, heb ik niet verzuimd, van deszelfs inhoud aan Myn Heer den Landgraaf kennis te geven, en het was genoeg, zyneHoogheid daar van flegts te onderrigten, ten einde zyne bevelen aanflonds in de

behoeften uwer wapenbroeders voorzagen

Myn Doorlugtige Meester is 'er zeer verre af, van het lot der ongelukkige en onfchuldige flagtoffers van den oorlog te willen verzwaaren. Daar dezelve niet onderrigt was van liet geen hun ontbrak, heeft Zyne DoorluchtigeHooglieid daar in van dit oogenblik aan voor2ien Gy zult, myn Generaal, in de bevelen, die zo even uitgevaardigd zyn, het eenftemmig ge? voelen der Hesfifche Natie, van den Vorst, als derzelver opperhoofd, tot den geringften man, erkennen, daar deze allen het, na den moed des krygsmans, als de eerfie aller deugden, fchatten, menschlievend te zyn.

(Getekend)

De Graaf VAN BOHLEN.

No. 40.

Sluiten