Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T-C 325 X

ArB, Het verdient wel te worden opgemerkt, dat

'or zich onder de belegcraaren geen enkele Oostenryker bevond.

Men heeft inden geheelen loop van dit werk gezien, of ik ook weinig zorg gedragen had, om by voorraad onderrigt te zyn , van het geen 'er binnen cn buiten de ftad voorviel; of ik verzuimd had, Custine daar van tc onderrigten, en of ik hem niet in tegendeel de leevendigfte zorgvuldigheden geftadig hier omtrent heb aan den dag gelegd,waar op deze Generaal egter niet, dan met do grievendfte fpotternyön antwoordde.

Ten einde een onwraakbaar bewys der waakzaamheid te geven; welke ik niet ophield , ter verdediging van Frankfort aan te wenden , zal het genoeg zyn , my op het getuigenis der Burgers Durozei, Bertrand, Bailly , Fifcher en verfcheiden andere Officieren te beroepen , die allen ooggetuigen van de boven gezegde gebeurenisfen waren , welke Officieren nog in leeven , en in allen opzigte ten vollen geloofwaardig zyn. Deze kunnen getuigen, dat ik, na in het begin van den nagt, tusfehen den 1 en a December, voor de laatfte maal de posten bezigtigd te hebben, twee Officieren der troepes van linie, en wel inzonderheid den Adjudant Major van het 2de Bataillon van het 82fte Regiment gelastte , om in het geheim een waakond oog op eenige posten, in het byzonder egter op twee poorten, te houden, wyl de Officieren , die aldaar commandeerden, my toefchenen, niet veel ondervinding te hebben , daar gy nog flegts kort gedient hadden.

Des morgens te 7 uuren — welke tyd, gelyk ik daar na vernam, bepaald was, om den aanval te beX s gin-

Sluiten