Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 32<5 ):(

ginnen , fchoon dezelve egter door een onvoorzien toeval meer, dan een uur vertraagd werd — vertoonde 'er zich reeds een hoop handwerkslieden aan een der poorten, waar van ik zo even gefproken heb ; doch , daar zy dezelve zeer wel bezet, en bewaakt vonden, keerden zy aanflonds weder van daar te rug. Men ziet nu duidelyk, dat de waakzaamheid , de oplettendheid, doormy betoond, en de voorzorgen, welke ik in het werk ftelde , ten aanzien der verdediging van de onderfcheiden posten, alleen verhinderden, dat een der hoofd-poorten niet reeds by het begin van den aanval voor den vyand geopend werd. Het is zelfs onmogelyk, het geen ik hier zeg, in twyffel te trekken, wanneer men flegts in aanmerking neemt, dat 'er zich ccn hoop vyandelyke troepes voor die poort vertoonde; 'er een valfchen aanval deed; doch aanflonds aftrok, toen dezelve bemerkte , dat die poort zeer wel bewaakt werd.

Insgelyks kunnen dc Burgers Durozei, Bertrand, BaiVy en Fifcher volkomen getuigen, dat, zo dra ik van de aannaderingdes vyands verwittigd werd, ik my naar alle de onderfcheiden posten en poorten begaf, oir» zelve den Officieren, die 'er het bevel voerden aan te wyzen , welke voorzorgen zy nemen moesten ; hen te onderrigten wat zy hadden in acht te nemen , en te doen , ter verzekering en verdediging van derzelver refpeaive posten , en dat, daar ik door het ontvangen van een depêche van den Generaal en Chef hièV in geftoord was, ik den Lieutenant Colonel Dupazel verzogt, hier mede verder voord te gaan, op den zelfden voet, gelyk hy my had zien doen, op alle da ponton » waar ik nog niet geweest was.

Do valfche befchuldigers bezitten voor zeker een zeer gefohjkt toevlugtsmiddel. Niemand weet dit heter, dan,

Sluiten