Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

bladz.

Stérkte van geest, een noodzaaklijk vereischte, om gelukkig te zijn op de waereld. 347

Is het mogelijk, dat Slaan liefde wekt? 447

Naarfpooring van het charakter der Luiden, die alles verachten,

Opvoeding.

Over da zedenlijke befchaaviug van afzonderlijke Menfchen en van ganfche Volken. — Verkeering. (VervoJg van I. D. bl. 384.) 19

'

■ ( — Het R-eizen.

(Vervolg.) [NB. Dit Stuk wordt voordgezet.] 458

TratJikaale aanmerkingen over de Opvoeding; bijzonderlijk over de Komt, om Kinderen door redenen te overtuigen. (Vervolg en Slot van I. D. bl. 613.) 37

Over de vrij algémeene gewoonte, om jonge Meisjes te doen fchitteren. ^9

Over ds waarde der Huifelijke Opvoeding. 243' Moet men de Kinders medelijdende trachten te maaken? (Een gefprek tasfehen K. en V.) 25a

■ (Vervolg en Slot.) 367

Iets over htt Snoepen der Kinderen. 385

Over

Sluiten