Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

NA AR SPOORING

van het

KARAKTER der LUIDEN, dik ALLES PRIJZEN.

*Er zijn mentenen in de waereld, die eene wonderlijke bekwaamheid fchijnèn te bezitten , om alles » wat zij zien of hooren, goedtekeuren en te prijzen. Zij weten de goede zijde eener zaak of daad, op eene fchrandere wijze, te vertoonen, en de gebreken aardiglijk te bedekken.

Inden eerftenopflag, fchijnèn deze menfehen ieders hoogachting waardig te wezen: doch , bij nader inzien, vallen zij uit de_ hand, en verdienen fomtijds integendeel verachting.

Dit althands is het geval, zo dikwijls vleizucht hun charakter uitmaakt. Een vleier is een flegt , en meestal een gevaarlijk, wezen. Alle menfehen zijn bij hem goed en regtfehapen. Waarom ? Omdat hij zelf (legt is. Hij fchroomt, dat gij hem de waarheid zeggen, en zijne ondeugden aan den dag brengen zult. Om u hierin te beletten, zal hij u geweldig prijzen, uwe gebreken bemantelen , uwe deugden

bui-

Sluiten