Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 15 >

niet te verontfchuldigen is, dan uit lanraerking def perfoonen, welken het vóór zich heeft.

§ 23.

Hij, die zich veel van onnodige herhaalingen bedient, verraadt een zwak verftand. In geval vaa hoogen ouderdom , is zulks dikwerf gebrek aan geheugen , welk aan hef uitgebreid verftand de nodige ftoffe verfchaft. Op den predikftoel, in openbaare redevoeringen en in leerftelfels zijn dezelven met reden te verontfchuldigen, omdat zij dikwerf tot een regtmaatig begrip der zaaken onontbeerlijk zijn.

S =4.

Wanneer iemand van zeker ongunftig voorval, dat'er gebeurd is, onmiddellijk begint te fpreken, zelfs zonder dat hij gevraagd wordt, en dat wel in tegenwoordigheid van eenen ander, die 'er in betrokken is, verraadt hij daardoor, dat hij 'er zeer veel deel in gehad heeft. Het geweten is zo teder, dat het ieders opmerking wantrouwt, en daarom het allerëerfte tijdftip te baat neemt, om zijn gedrag in het voordeeligst licht te plaatzen.

§ 25-

Wanneer iemand gaarne met Kinderen omgaat ea zich met hun bezig houdt, heeft hij ongetwijfeld een goed charakter. Hij , die zulks niet gaarne doet, en geen liefhebber van de muziek is , mag «et reden verdacht gehouden worden.

Sluiten