Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( =3 )-

*e!sch geluk doorgloeit , wanneer wij ons boven aarde en zon, ja boven de geheele fchepping , tot haren onzichtbaaren Formeerder verheffen , en Herti aanbidding en dank, ja de vuurigfte liefde offeren; dit alles — is een weldaadig uitwerkzel der gezelligheid.

De godsdienst zelfs is een goed, welks bezit de eenzaame mensch niet verkrijgen kan; nadenken en opmerking, een gezellig en menschlievend hart , door de banden der maatfehappij gefterkt, maakt deszelfs invloed gelukzalig. _ Hoe zwakker deze banden zijn, des te geringer zijn ook de vorderingen van het verftand , terwijl ieder, meer op zich zelf ftaande, ook meestal door fchaade alleen wijs wordt. Hoe befchaafder daartegen een Volk is , des te meer werkt het ook voor de nakomelingen. Alsdan worden ' de openbaaringen van God, de fchat van gedaane waarnemingen , gemaakte ontdekkingen , opgefpoordde waarheden , naauwkeuriger begrippen en daaruit afgeleidde gevolgtrekkingen, in hare grootfte zuiverheid overgeleverd. Wij fchijnèn, als 't ware, reeds geleefd te hebben, eer wij geboren werden; want wij erven reeds de edelfte vruchten van veele eeuwen ; wij hebben reeds in on,ze voorouders geleefd, gedacht, ontdekten gear* beid.

Eindelijk, doelt men bij de bepaaling van het menfchelijk geluk voornaamlijk op ligchaamlijke welvaart -i ook hierin vertoont zich de maatfehappij als eene vruchtbaare en weldaadige Moeder. Europa heeft de voorige waerelddeelen met eene tallooze

me-

Sluiten