Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 29 5—

menigte van inwooneren voorzien; infusfchen heeft hetzelve, van ouds her, een verbaarend aantal van inboorlingen door oorlog, fcheepvaart, moeilijke leevenswijze, en andere rampfpoeden verloren, en met dat alles leeven op deze kleene oppervlakte, volgends eene rr.aatige bereekening, meer dan honderd en dertig millioenen menfehen. Ma, Afri^a > Micrifozenhet Zuidelijk Indien ,alwaar het climaat, overhet geheal genomen, ongelijk gunstiger is, fchieten hierin, naar gelang van derzelver uitgebreidheid, zeer verre te kort. Ondanks alle de .aanleidingen tot flachtingen ; ondanks a!le de ziekten, welke uit eene vertederde leevenswijze voordfpruiten , en andere menigvuldige onheilen , kweekt en onderhoudt de maatfehappij een verwonderlijk aantal van menfehen, ongelijk meer, dan de zogenoemde Natuur-ftaat, reizende horden , of het eenvoudige herdersleeven immer heeft opgeleverd. Zoude Egijpte, zouden onze Nederlanden, zoude het trotfche Fenetiën immer beftaan hebben, zo niet vereenigde vlijt de natuur aan zich onderworpen had ? Van daar die aanmerklijke menigte van inwooners; van daar de toevloed van alle gerieflijkheden; van daar die verlichting, welke denzelven eenen algemeenen roem hebben verworven.

Zodra de nood de menfehen geleerd heeft, eikanderen wederzijdfche dienften te bewijzen, en dus den eerften ftap te doen tot het gezellige leeven, dan wordt hunne toeftand niet Hechts verbeterd, maar ook hun getal zeer aanmerklijk vermeerderd. Neemt echter hunne verlichting, naar evenreedigheid

va»

Sluiten