Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C Si )-

Termogen is ? Treed ik uit vrees te rug, dan fchrik ik niet alleen, als een lafhartige, voor een gevaar, welk ik nog niet weet, of aanmerklijk genoeg zij, om 'er mij over te bekommeren : maar dikwerf laat ik eenig kwaad toe, dat ik mogelijk had kunnen verhinderen, en ben dus, in zekeren zin, een medepligtige van het misdrijf, dat gepleegd wordt. Dus, bij voorbeeld, ware ik den armen Boer niet te hulp gekomen , dan had hem de Molenaar in zijne woede dermaate kunnen befchaadigen, dat hij voor zijn geheele leeven ongelukkig zoude geweest zijn , terwijl ik mij zelvcn voor mijn eigen geweten zou hebben moeten befchuldigen, dat ik een ongeluk, welk ligtelijkhad kunnen verhinderd worden, uitonnoodige vrees, had doen plaats grijpen. — Doch het doet mij leed, dat ik u ook in dit opzigt verklaaren moet, dat vreesachtigheid en beangstheid ook een der verderflijke gevolgen van die rampzalige gewoonte is, van welke ik u zedert eenigen tijd gepoogd heb terugtebrengen."

Jong. „ Ook dat? Ach! mijir-beste Gouverneur, meld mij zonder agterhoudendheid alle de gevolgen, en ik verzeker u, dat uwe onderrichtingen niet vruchteloos zullen wezen."

Gouv. „ Dat dit zo is, mijn lieve Vriend , moet ik u in ernst te kennen geven Ik heb u onlangs verklaard , dat de zenuwen van ons ligchaam, door de zelfsbefmetting , ellendig verzwakt worden. Lieden nu, die zwak van zenuwen zijn, verfchrikken over de geringde kleenigheidj geen ftok valt 'er naast hen neder, of zij kruipen in één, als of 'eronverwacht

Sluiten