Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 6*3 >-

zijt ; die niet Hechts beveelt, maar zelve medéarbeidt, om daardoor de vlijt van alle de huisgenooten aantemoedigen, en toetezien, -dat alles in diervöege verricht worde, als het behoort: daarin , eindelijk, dat gij, in plaatze van uwer verbeelding, door een aanhoudend beoefenen van fchoone koniten en door een onördenlijk lezen , uitermaate bot te vieren , uw gezond verftand en uwe gewoone fchranderheid,, door een zorgvuldig nadenken van alles, wat eigenlijk tot uwe roeping dient , door een werkzaam en nuttig leeven, tracht te oefenen, door oefening te ontwikkelen, en door ontwikkeling uittebreiden en te verfterken.

Dit — ja, mijn' Dochter, geloof mij ; het is de taal derinnigfie overtuigingen van het warmst hart — dit is de éénige zekere weg voor u, om het tegenwoordig zedenbederf en de daarbij gepaarde berooving van gelukzaligheid te ontwijken: dit is het éénige middel , om de gezondheid van ligchaam en ziel te verkrijgen en te bewaaren : het éénige middel , om u, in alle omftandigheden des leevens, eene blijmoedige gefteldheid te doen behouden: de éénige weg, om u van het vertrouwen, van de hoogachting, van de vriendfchap en .duurzame liefde van uwen toekomftigen Echtgenoot te verzekeren : ja ook, mijn' Beste, het éénige middel, om u, bij den blik van verachting, welken neuswijze bedillters, onkundig van 's menfehen waarde , en ongevoelig voor het waare geluk, op n werpen, den zuiverflen eerbied van alle verltandigen en braaven te verwerven!

'tl*

Sluiten