Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarin toch beftaat de waare verdiende eenej Vrouw? Wat is het eigenlijk, dat de Man van verftand, zodra hij de vluchtige rol van eenen minnaar, met de ernftiger betrekking van echtgenoot en huisvader, verwisfeld heeft , bij uitnemendheid, en voor altijd, in u wenscht te vinden? Ik zal, bij de beandwoording dezer vraag, voornaamlijk dien gelukkigen middelftand in 't oog houden, in welken ,Gods goede Voorzienigheid u, mijn Kind , heeft doen geboren worden (*j.

Verbeeld u niet, mijn' Dochter, dat fchitterende talenten, of bijzondere bekwaamheden in de fchoone

kon-

(*) Wij verzoeken onze geëerde Lezeresfen — indien wij het geluk hebben , dat ons Maandwerk in handen van aanzienlijke Vrouwen zij — zich te herinneren , dat deze Raadgeving van den Heer Campe, door ons op eenen Nederlandfchen leest gefchoeid, zich bijzonderlijk tot dien rang der vrouwelijke Kunne bepaalt , welken wij gewoon zijn ; den middel- of eigenlijken burger - fiand te noemen j en welke ftand, in eene Republiek , altijd, de bij» zonderfte oplettendheid van ieder waardig waereldburger verdient. Hoe veel , of hoe weinig, van de gemaakte aanmerkingen, op Mannen en Vrouwen van hooger aanzien, is toetepasfen, laten wij ter beflisfing van die onzer Lezers en Lezeresfen, die groot genoeg van ziel zijn, om te erkennen, dat gezond menfehen-verftand, onvervalschte braafheid, en de zucht, om in zijnen kring waarlijk nuttig te zijn ,■ den waaren adel uitmaakt, in het oog van alle ver•ftandigen— in het oog van den Schepper.

. ~ , . 'Aanmerk, der Uitgeven,,

ÏI.D.I. S; e

'Aanmerk, der Uitgevers;

Sluiten