Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elke huishouding, vooral in de kinderkamer en keuken, bijkans ouvermijdlijk zijn, moet althands de braave Huisvrouw genoegzaam beltand zijn. Of meent gij , mijn Kind, dat een perfoon van uwe Sexe, die-haare kindsheid en jeugd, meestendeels, aan het klavier, borduurraam, of aan den lezenaar heeft doorgebragt, zich zo gemaklijk zal kunnen gewennen aan het gefchreeuw, aan de misvormde klanken, aan het gebrek van bevallig fieraad; kortom, aan alle de overige, doorgaands zeer onaangenaame, indrukken, welken kinderkamer, keuken, kelder en eetkamer allerzekerst opleveren? Zoudt gij waanèn, dat zij zich gemaklijk daaraan, zelfs in dier voege, gewennen zoude, dat zij met vermaak aldaar zoude kunnen vertoeven, ter verrichtinge der noodwendige bezigheden, zonder deswege bij zieh zelve eenige de minfte onaangenaamheid te gevoelen? Ik voor mij moet u ronduit verklaaren, dat zulk een vreemd verfchijnzel mij verbaazen zoude.

Elke zoort van bezigheden vooronderftelt bij hem j wien het waarlijk ernst is, zekeren — hoe zal ik het noemen? — zekeren geest, die hem gansch en al bezielt; zekeren ijver, zonder welken hem zijn arbeid nimmer zoude gelukken. Deze geest nu, waardoor ik eene geheele overeenftemming van ziel verfta, met alle de geneigdheden, gewoonten, bekwaamheden en hoedanigheden, welke tot zulk een werk behooren, is volftrekt onderfcheiden, naar maate van dat beroep, waarin hij werken moet. En geen onderfcheid van zielsgefteldheid en charaktertrekken is in de daad grooter, dart dat bij de beoefening der < fcho«-

Sluiten