Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fchoone konftcn en wetenfchappen, en bij Je voorbereiding tot eene waardige vervulling der vrouwelijke huislijke verplichtingen. Hij de eerfte , wordt hét denkvermogen en de verbeeldingskracht tot één éénig, of, ten minften, flechts tot weinige voorwerpen bepaald: de laatfte, daartegen, moet eene menigte van zeer verfchjllende voorwerpen omvatten; zij moet met eene ongemeene vaardigheid van het eene afzien, om zich aan het andere vasttehechten, zonder echter het vorige geheel uit het oog te verliezen. Bij de eerfte, wordt het ligchaam aan rast eu traagheid gewend: de laatfte daartegen moet aan handen en voeten eene fnelle beweging weten medetedeelen, en zonder ophouden bezig zijn. Bij de eerfte , wordt de oplettendheid- van dingen, die tot de daadelijke waereld behooren, afgeleid en op denkbeeldige voorwerpen gevestigd: bij de laatfte, daartegen, wordt eene volkomene tegenwoordigheid van geest, eenfchcrpe blik en eene onafgebroken opmerkzaamheid gevorderd op duizend, dikwerf zeer kleene en ongewigtige, dingen, welken tot het gewoone huislijk leeven behooren. Bij de eerfte, worden aan zintuigen en gewaarwordingen enkel behaaglijke voorwerpen ter genieting voorgefteld: hier, integendeel, wordt derzelver kracht dikwerf getoetst door onaangenaame bezigheden: tot het eerfte wordt gevoel en kennis van het fchoone; hier kennis van het nuttige en noodzaaklijke gevorderd. In het eerfte geval worden vingers, handen en armen aan allen groven arbeid,, aan alles, wat ligchaamlijke kracht noodig heeft; in het laatfte, daartegen, aan menig fijn werk onttrokE 3 ken,,

Sluiten