Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 88 )~

boofden der Se*nn$ dweeperen, aan deMaatfchappij toebrengen , b bijna niet te begrijpen. Naar maate derzelver { zamenfweering uitgeftrekter ; der-

zel-

te geven, zal ik eenige gezegden uit den ongenoemden Schrijver overnemen.

„ Zeden een'gernimen tijd," dus fpreekt de Schrijver .(Cbap. V. p. 2I.) „ heeft zich eene '

meuwe Maatfehappij opgeworpen, welke ten doel heeft, de waereld te regeeren, zich het gezag der Souverainen toeteëigenen, en denzelven niet anders overteïaten, dan de onnozele eer, van de kroon te dragen. Van httjefuitisch beltuur, heeft zij de blinde onderwerping en de Koning-moordende grond/tellingen der zeventiende eeuw; van de Vrijmetzelaanj , de uiterlijke inwijding en plegtigheden; van de Tempeliers, de onderaardfche aanroepingen en ongelooflijke ftoutheid, tot haare grondflagen aangenomen. De ontdekkingen der Natuurkunde (trekken haar tot een voorgeven, om de onkundige menigte te bedriegen; de dagelijkfche vertellingen naar den gemeenen fmaak, om de nieuwsgierigheid gaande te maaken en de gevoelens der oudheid , om de menfehen met de onderhandeling in het rijk der geeften gemeenzaam te maaken. Alle zoortcn van dwaaling, welke de aarde rampfpoedig maaken, allerleie proeven en uitvindingen verftrekken den llluminati tot middelen, om hunne Oogmerken te bereiken. Dus zijn de gewaandde toverkracht van den magneet; de zintuiglijke ongefteldheid der Nachtwandelaaren; de gezichten van lieden, die zwak zijn; eene overdreeven godsdienfligheid; ontftelde herfenen; bovennatuurkundige duisternisfen in het tooneel der natuur eene bijzonderlijk ingerichtte vrijmetzclaarij ; eene naauwkeurige waarneming harer wetten; de dweepzucht

Sluiten