Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C is? )—

elkander opvolgen ? — Wij andwoorden , volgends ons gevoelen, naar eene, of fterker, of zwakker, fchudding van het zenuwgeftel, als het voornaamfte werktuig van ons gevoel en van onze gewaarwordingen (*). Wordt 'er een deel van ons zenuwgeftel zoo aangedaan , dat deszelfs bewegingen , of fchuddende trillingen , in eenen gelijkmaatigcn en voor de gezondheid van het geheele werktuig.voordeeligen trap, elkander opvolgen, en dat de zamenhang der deelen niet van een verwijderd, maar in de natuurlijke orde , naar het gebruik van ieder deel, gelaten wordt; zo moet de gewaarwording van het ligchaam voor hetzelve aangenaam zijn, en 'er een aangenaam gevoel ontflaan: maar,worden onze zenuwenonregeimaatig,met

te

(*) De geest van menschkundig onderzoek, hoe fcherpzinnig ook, zal het, vreeze ik , 'bezwaarlijk zoo verre brengen kunnen, dat men de bewegingen van onze zenuwen, welken noodig zijn, om fmart en vergenoegen in het menschelijk ligchaam voordtebrengen, even als de onderfcheiden bewegingen van eene fnaar, zal kunnen opgeven ei bereekenen. Eene bereekening en vergelijking onzer aangenaame en onaangenaame gewaarwordingen zouden ons echter in den aard van het menfchelijke hart zeer veel lichts geven , en daarin zeer diep doen inzien. Dan zouden wij niet langer, naar het gezicht alleen, maar ook volgends gronden , welken het verftand opgeeft, de grenzen kunnen bepaalen , waar fmart en vergenoegen, fchoon in één werktuig verëenigd , zich van elkander affcheiden. Dan zouden wij vrij be* ter denkbeelden hebben aangaande de natuur van onze gemengde gewaarwordingen: de oirfprong van

al-

Sluiten