Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H2 )-

of te vorderen , dat een jong Meisje, als eene oude Matroone, zoude fpreken en handelenzij moes. ten de konst verftaan, om het nuttige aangenaam, en het goede bevallig te maaken : in één woord, zij behoorden — 't gene onder honderd Moeders naauwlijks twee, en onder duizend Franfche Mamfeh niet ééne is — zeiven verftandig opgevoed te wezen.

Wanneer 'er tegen de Kostfchoolen , voor jonge Juffers, op welken in de daad veelerleie zeer gewigtfge bedenkingen te maaken zijn , niet anders te zeggen was , dan alleen dit , dat jonge. Meisjens dag en nacht bij elkander , en daardoor , als 't ware , genoodzaakt zijn, elkan.lers verftand en hart verkeerdelijk te richten, dan reeds behoorde het bij alle Ouders een ftuk van onbegrijplijk belang te zijn, om hunne Dochters aldaar nimmer te befteedsn, ten zij de menigvuldige verkeerdheden bi] derzelver inrichting of geheel weggenomen , of ten minften zeer aanmerklijk waren verbeterd.

En even zo is het met de openbaare Schooien voor Jongelingen'gelegen, daar zij bij elkander woonen. In de Kostfchoolen zien de Meisjens ten miniten nog eene huishouding 5 zij worden bekend met eenige bezigheden en betrekkingen des leevens; zij hebben ook doorgaands, \ei plaatfe van hetKostfchooI, eenige nabeftaanden, en de ganfche waereld wordt bun dus ten eenenmaale vreemd. Op de openbaare School daartegen , alwaar de Jongeling tusfehen de muuren van het fchoolvertrek is opgefloten, mist hij alles , wat hem eigenlijk noodigst is. Zonder aldaar de plichten te leeren , welken hij eenmaal, als

bur-

Sluiten