Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( M3 )-

burger, als echtgenoot, als vader, als vriend, zal moeten betrachten; zonder immer de waarneming dezer plichten voor oogen te hebben , verbeeldt hij zich eene waereld, welke geen beftaan heeft , dan enkel in zijne verbeelding; aan de natuurlijke gevolgen eener dagelijkfche, naauwe verkeering met zijns gelijken blootgefteld , leert hij geen grooter genoegen, 'dan aan hun te behaagen, en zo doende verkrijgt zijn charakter eene richting, ten eenenmaale flrijdig met die, welke het maatfchappelijk leeven hem verfchaffen zal.

,, Maar, wat zullen wij dan doen?" vraagen hier moogiijk eenige Ouders, die in de daad het beste met hunne Kinderen beöogen. — ,, Hier op het land, of in de kleene ftad, daar wij woonen , mangelt ons alle gelegemieid, om onzen Zoonen en Dochters eene ordenlijke opvoeding te geven. Al was het ons niet te kostbaar, eenen Gouverneur in huis te houden, dan nog is het moeilijk, eenen te vinden, die juist zó is , als wij hem zouden vorderen. Wat blijft ons anders overig , als de openbaare fchool, of een kostfchool? En dezen, echter, kunnen niet zo flegt.zijn , als men wel opgeeft : immers zijn daaruit veele voortreflijke Mannen en Vrouwen voordgekomen."

Met betrekking tot het laatfte gedeelte dezer vraag, moet ik vooraf aanmerken, dat men mij geheel" verkeerd begrijpen zoude , wanneer men zich verbeeldde, dat ik wilde beweeren, dat alle Kinderen zonder onderfcheid in dergelijke Schooien moeten bedorven worden, 't Is alleen ten uiterften moeilijk,

Sluiten