Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 144 P*

lijk,.voor zulk een bederf bewaard te blijven, zo niet de zorgvuldigfte en krachtigfte behoedmiddelen daartegen worden aangewend .Wat men tot derzelver verdediging ook moge aanvoeren, dit echter is zeker , dat de Jeugd, welke aldaar wordt opgevoed , het gewigtig voordeel mist , om met het daadelijk leeven der menfehen en deszelfs onderfcheidene betrekkingen bekend, en in de betrachting der gezellige plichten geoefend te worden. - En, wat het eerfte gedeelte betreft; de raad, dien ik mij in gemoede verplicht oordeele , te geven, is deze: zoek in een' oord, daar gij overtuigd zijt, dat de opvoeding uwer Kinderen veel beter, dan in uw huis, gefchieden kan, een gefchikt en welmeenend huisgezin op, welk uwen Zoon of uwe Dochter tot zich neemt, hen als hunne eigen Kinderen behandelt, hen in alles deel laat nemen, wat tot den huishoudenlijken kring behoort ,. en daardoor waarlijk de plaats van Ouderen vervult. Hiervan zullen uwe Kinders het voordeel hebben, dat hunne harten gewend worden aan de zagtaardige gevoelens, welken de familie-verkeering ons inboezemt; dat zij door oplettendheid en dienstvaardigheid de achting en liefde zullen leeren verwerven; dat zij niet in kleeding , gewoonten , zeden en grondbeginzelen hunne eigen jeugdige verbeelding volgen; dat zij met veelerleie ondeugden onbekend blijven, en die genen zelfs, welken zij leeren kennen , uit fchaamte niet zullen pleegen; dat zij der waereld, irt welker zij eenmaal zullen leeven, veel nader bij komen; dat zij het beloop van menige

be-

Sluiten