Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 151 )-

Naar mijn begrip, moet daarmede geen begin ger maakt worden, vóór dat de Meisjes twaalf of dertien ' jaaren bereiken. Het lijdt geen twijfel, of het hart dient veel eerder gevormd te zijn, dan de handen. Het hart dient zekere vastheid van beginzelen te heb: ben, waardoor het den voorrang geeft aan noodwendige bezigheden, welke eenen daadclijkerl invloed hebben op het geluk des geheelen leevens. Het verftand dient rijp genoeg te zijn, om eene regtraaatige keuze te doen tusfehen het nuttige en bekooreude, tusfehen ernst en vermaak.

Ook kan geen Kind dien eigenlijken fmaak, die waare fchatting yan het fchoone bezitten of verkrijgen, welke'er vereischt wordt, om.deze konften met eenig wezenlijk nut.'te beoefenen : terwijl het volwasfen Meisje in twee of drie maanden veel meer zal kunnen leeren, en wel met nuttigheid leeren , dan een Kind in zo veele jaaren. Hiervan , 'echter , moeten die genen worden uitgezonderd, die in het beoefenen dezer konften, ten eenigen tijde, haar beftaan zullen moeten vinden ; want in dit geval zal reeds in de vroegfte jeugd de grondflag dienen gelegd te worden, om door den tijd, bij eene hebbelijke vaardigheid, te kunnen uitmunten; en zodanige perfoouen behooren geenszins tot den kring, welken ik thands bedoele.

Al die tijd , derhalven , welken men reeds in dc kinderlijke jeugd daartoe befteeden mogt, is waarlijk verloren, en dit verlies is veel gewigtiger, dan men zich doorgaands verbeeldt : 'er zijn zo veele vrouwelijke begaafdheden, welke , daar zij in zich zei- , K 4 ven

Sluiten