Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij den eerwaardigen ftand, waarin gij u thands bevindt, ontwijken , om u in -een' hooger te begeven? Zoudt gij waanen, dat een andere ftand een' grooter kring V3n voortreflijker menfehen bevat , of meerder bekwaamheden en gelegenheden verfchaft , om ten dienfte van den ftaat, of tot heil des menschdoms, te werken? Sla dan flechts de jaarboeken der menschheid op: vestig uw oog op onze tijdgenooten, en tel eens de verdienstlijke menfehen op , die zich, niet door hunne geboorte, maar door hunne daaden, eenen eeuwigen roem hebben verworven , en beoordeel dan, uit welken ftand alle , ten miiiften de meeftcn van deze verdienften zijn voordgevloeid !

Doch genoeg hiervan : — Kan nu de egte verdiende en waarde eener Vrouw van uwen rang niet gelegen zijn in al dat gene, wat wij tot dus verre overwogen; waarin zullen wij dan dezelve moeten ftellen? — En waarin anders, dan in het bezit van alle zodanige eigenfehappen, bekwaamheden , kundigheden en gefchiktheden , welke dienen kunnen, om de drievoudige beftemming der Vrouw — als Echtgenoot, Moeder en Huishoudfter — volkomen te bereiken? Immers dat alleen zet aan eenig ding eigenlijk waarde bij, welk óvereenftemt met het oogmerk, waartoe het beftaat, en hetzelve daadelijk bevordert: al het overige, hoe fchoon en voortreflijk het op zich zelf, of ten aanzien van anderen, ook zijn moge, verdient geenszins hooggewaardeerd te worden , als volftrekt buiten ftaat zijnde , om het gebrek aan wezenlijke eigenfehappen en volkomenheden

Sluiten