Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 175 )-

den , welke tot denzelven volftrektelijk vereischt worden, veeleer alle hoogachting moet verwekken, voor haar , die dezelven bezit. Laat ons dit wat nader befchouwen.

In de eerfte plaats , behoort eene Vrouw alle waaren en noodwendigheden , welke tot voedzel , kleeding en andere behoeften des leevens noodig zijn , bij derzelver waarde en prijs te kennen , en in ftaat te zijn, dezelven naauwkeurig te beöordeelen ; zij moet weten, welke zoort van bedriegerijen en overvraagingen bij deze en gene verkopers plaats heeft: zij moet weten , van waar , op welken tijd en op welke wijze men 't een of ander best en voordeeligst inkoopt; zij behoort niet onkundig te zijn, hoe deze en gene huishoudenlijke behoeften het best en veiligst bewaard, gedroogd, gezult of versch gehouden worden; hoe de fpijzen moeten toebereid , en wel zoo toebereid worden, dat zij , zonder juist meer te kosten, eetbaarer, fmaaklijker en voor de gezondheid voordeeliger worden ; zij behoort te weten, hoe men zich zeiven en den zijnen de meefte aangenaamheden en gemakken des leevensmet de minlte kosten kan verzorgen, hoe tafel en huisraad zuinig en fpaarzaam, en echter met fmaak en orde moeten ingericht worden. Zij moet al verder alle de bezigheden , konften en inrichtingen, welke tot de huishouding behooren, zo als het naaien,' fpinnen, breijen en kooken, zelve meefterlijk verftaan ; al, wat tot de eenvoudige , fchoon met fmaak gekozen , kleeding van het huisgezin betrekking heeft, niet alleen zelve weten te maaken, maar ook

voor

Sluiten