Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C '97 3-7

welk zij voorheen geweest zijn; — maar de moedige en onverzaagde Landman . . . zijne trotsheid op zijn Vaderland, wanneer hetzelve eenmaal verwoest is, kan nimmer weder herfteld worden.

'Er was een tijd, eer de koophandel van onzen ftaat aanving, dat- elke landhoeve het noodig onderhoud voor haaren bewooneren opleverde: gemak-, lijke arbeid verfchafte hun gezegenden overvloed — verfchafte hun juist zo veel, als zij tot hun leeven noodig hadden ; maar ook niet meer: — hunne bes-, te gezellinnen waren onfchuld en gezondheid, en hnnne groótfte rijkdommen beftonden daarin , dat zij uiet wisten, wat rijkdom ware.

Dan, de tijden zijn veranderd ! Door de wreede gevolgen van den handel is het land vermeefterd , en de Landman uit hetzelve verdreeven. — Langs uwe uitgeftrekte velden , waarop weleer Dorp aan Dorp prijkte , rust thands de vadzige rijkdom, de walglijke pragt 5 — vertoont zich ieder gebrek, dat de overdaad en weelde aankleeft , en elke fmart , welke de dwaaze trotsheid der Grooten ten locn ontvangt. — Deze kostelijke uuren, die vol van genoegen waren — die ftille begeerten, welke zich flechts tot een kleen plekje gronds bepaalden — die' gezonde en onfchuldige vermaaken , welken de vreedzaame tooneelen verfierden, waren allerwege zichtbaar , en verftrekten der algeheele vlakte tot 'luider. — Dan', ach ! zij zijn verre weggevloden , om een vriendelijker onthaal te zoeken — en de fchuldelooze genoegens, de eenvoudige zeden van het land zijn niet meer!

N 3 Be-

Sluiten