Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 245 )-

zijde van uwen verftandigen Echtvriend , volkome» gevoelt, wat het zij, Moeder van goede en veelbeloovende Kinderen te wezen, en die daarom gereed zijt, elke kracht van hart en ziel opteofferen, om daardoor de hoogde geneugte van moederlijke liefde — de ftreelendfte van alle gewaarwordingen; welken een vrouwelijk hart gevoelen — de hoogfte lof, dien immer eene Vrouw verwerven kan — te genieten : voor u, verftandige Ouders, die uwe ouderlijke plichten kent, en naauwgezet wenscht te zijn omtrend derzelver uitvoering; voor u zal het geen onaangenaam, geen ongewigtig voorwerp zijn , om de waarde der huislijke opvoeding te befpiegelen.

't Zij verre van mij, dat ik goede kostfchoolen, die 'er thands in onze Republiek zijn , of nog verder mogteii gedicht worden, of eenige openbaare inrichtingen van opvoeding, welke 'er verders in ons Land mogten geopend worden, afkeure; mijn bartelijkde wensch is, dat derzelver aantal vermeerdere, om waarlijk werkzaame, kundige en gelukkige burgers voor den daat te verfchaffen, en aan het algemeene wezen der opvoeding zelve eene beter gedaante en richting te geven: dan, daar veele der hedendaagfche kostfchoolen zelve , door de onkunde en verwaandheid haarer beduurers, nog ten uiterden gebrekkig zijn, verdient het onderwerp mijner befcbouwinge zo veel 'te meer de overweging van alle Ouders, welken het geenszins om 't even is, of hunne Kinders, tijdelijk en eeuwig , verloren gaan. Laat ons, mijne beste Vrienden, deze doffe wat meer van nabij befpiegelen.

q 5 Wat

Sluiten