Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 254 >-

zoude hij eerst leeren gevoelen, wat zij voor hem zijn, en hij voor hun is. Als Kind begreep hij weinig van hunne liefde : 't was hem zekerlijk aangenaam , wanneer zij hem liefkoosden en aan het hart . drukten , en hem allerleie fpeeltuig ten vermaake fjehonken ; maar — duurzaame, vasthoudende liefde konde zijn hart nog niet gevoelen: thands zoude zij eerst in hem wortelen, zo hij niet verwijderd ware. Onder andere menfehen, die alle zijne behoeften bevredigen; van welken hij thands geheel alleen afhangt , en tot welken hij dus thands, natuurlijker wijze , de naafte is — moet zij gewis verflikken.

,, Maar," zult gij vraagen," zoude dan deez' trek der natuur waarlijk in hem verdoofd worden ? „ — Ik ftem gaarne toe, beste Ouders, dat dit geene plaats zal hebben : ik ftem gaarne toe , dat zijn gevoelig hart nog altijd tot zijne Ouder* neigen en voor zijne Broeders en Zusters teder kloppen zal; maar die reine , hemelfche gloed , waarmede hij zijn aanwezen met het hunne, als't ware , zoo naauw vereenigt , dat hij alleen voor en in hun wenscht te leeven — deez' is voor altijd verloren ! — Verbannen uit den kring der beste menfehen , die tot dus verre alles voor hem waren , gevoelt hij thands de dringende behoefte , om zich aan andere menfehen , welken hij in zijnen nieuwen ftand ontmoet, even vuung te verbinden, als hij tot nog toe aan zijne Ouders en Huisgenooten gedaan had. Hij wordt omringd door andere fchepzels, omtrend van gelijke jaaren, met welken hij

rasch

Sluiten