Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-(285 )-

den kunnen gefchetst worden. Vergun ons, Mevrouw; êéne aanmerking, welke wij oordeelen, dat op eené daadelijke ondervinding fteunt: zij is deze: dat zeer veele Mannen zo wel, als Vrouwen , die eigenlijk alleen tot den Middel- of Burger-ftand behooren , zich, door eenen zeer verkeerden waan, zeer verre buiten hunnen kring bege,en, en daardoor onge-' lukkig veroorzaken , dat de oeste regels van opvoeding hunne waarde, kracht en invloed verliezen — v/at zeggen wij ? - daardoor aanleiding geven tot de jammerlijkfte verbasteringen. - Gij fehijnt, Mevrouw , de waarde eener Repuhlikeinfcke Vrouw in alle haare grootheid te bezeffen : maar, indien Gij met de toepasfing der oude Bataaffche vrijheid wilt te kennen geven , dat de Nederlandfche Vrouwen ■, van oudsher, door haare mindere flaafsheid, of eigenlijk, door eene minder gehechtheid aan geringe huiielijke bezigheden , boven de toenmaalige zo wel, als tegenwoordige Monarchieën uitmuntten ; — vergun ons dan , Mevrouw, U te mogen herinneren , dat onze oude Nederlandfche Vrouwen juist de vaardigde, de werkzaamfte huishoudfters waren , en dac Vrouwen van den toenmaaügen hoogften rang zich geenszins te verheven achtten , om zelve de fpijzen gereed te maaken-, hunne Kinders zelve te reinigen, zelve aan het fpinnewiel te zitten , en haaren Mannen in alles te believen ; en — het is de weelde , van uitheemfche gewesten overgewaaid, door welke de oude eenvoudigheid, rondborftigheid, fpaarzaamheid, waakzaamheid, werkzaamheid en ijver der beide Sexen; de kracht, de waarde, de dapperheid, JJ.DJII.S. T de

Sluiten