Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~( 28p )A N D W O O R D.

M ij n Heer!

Uwe omftandigheden verdienen een ernftig beklag. Wij gevoelen al te fterk het belang eener zorgvuldige opvoeding, dan dat wij niet innigst zouden getroffen worden over den deerniswaardigen ftaat van Moeders, die, door eene rampzalige onkunde, alles ongelukkig maaken, wat haar omringt. — De beste raad, dien wij oordeelen, U thands te kunnen geven, is, dat gij uwe Vrouw poogt te overreeden, om meer ligchaamlijke beweging te nemen , dan zij waarfchijnlijk tot hiertoe genoten heeft, en haar meer ïn gezelfchap te brengen met andere Vrouwen, en vooral met de zodanigen , welke gezonde Kinders hebben. Dit behoort gij ten minden drie of vier Maanden te beproeven, zonder haar, in dien tijd, eenig gefchrift over de opvoeding optedringen. Al • leen moet Gij, op verfchillende wijzen, haar gevoelen uitlokken, over al het gene gij weet, dat bij haare Vriendinnen en derzelver Kinderen eenige aanmerking-verdient, en over alle die opzichten, waarin zij ten aanzien van uw Kind onwerkzaam is. Indien gij bemerkt, dat deze middelen eenige vrucht doen, dan kunt gij haar, van tijd tot tijd, meer regtfireeks over de noodwendige verejschten in het duk der opvoeding onderhouden, en haar , met eene meerder hoop op een gewenscht gevolg, de kennis haarer verplichtingen voordragen en aanbeveelen , waarbij misfehien de volgende bedenkingen, welken T : wij

Sluiten