Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgekomen of verholpen worden, cn ondervinden echter, dat het haar deels aan oplettendheid, geduld en ijver, deels aan genoegzaame kundigheden en behoorlijke aanleiding mangelt. Zij zien, hoe vroeg de ligchaamen hunner Kinderen tot verwijfdheid, de bron van alle toekomende ziekten , gevormd , en hoe hunne jeugdige harten, door het onvoorzichtig, en dikwijls dwaas, gedrag der Moeders, tot hoofdigheid, geveinsdheid, hebzucht, vrees, haat, en alle andere ongelukkige neigingen worden opgeleid, zonder dat zij in ftaat zijn, om dit fchaadelijk en verkeerd gedrag te verhinderen of te herftellen.

Volwasfen Zoonen en Dochters, intusfchen, aan welken de droevige gevolgen eener onvoorzichtige opvoeding blijkbaar zijn, bejammeren in ftilte hun beklaaglijk lot, en elke heimlijke zugt, elke fchaadelijke uitbarfting van ongelukkige neigingen, is een bitter verwijt voor haare Voedfters, welker onvoorzichtigheid mooglijk nog ten verderve van alle de nageflachten , en eindelijk tot ondergang van het menschdom, verftrekken zal. Openlijke leeraars en afzonderlijke onderwijzers ontdekken , in zeer veele huisgezinnen, de verfoeilijkfte gevolgen eener verwaarloosde opvoeding; — ontwaaren , hoe veele Zuigelingen, reeds in den fchoot hunner Moeders, gezondheid, fterkte, zucht tot werkzaamheid, liefde voor het goede, geduld , gehoorzaamheid en alle gevoel voor waarheid en deugd verloren hebben.— Zij zien in alle deze ongelukkige offers de droevigfte toekomst naderen, en kunnen hierbij, meestal, niets anders doen, dan hen —. beklaagen: — eene

om-

Sluiten