Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■C 303 )—

Prfjzen, ten zelfden tijde, doen verzeld gaart met het onderzoek van, de gemaakte vorderingen der Jeugd , zo wel die te Zwammerdam , als te Bodegraven, op kosten van het Fonds, onderweezen was: dan, daar men ook het wanïtaltige daarvan, zo ten aanzien van den langen tijd, welken zulk een uaauwkeurig onderzoek vorderde , en die intusfchen verveelend was voor den Toehoorer, als ten aanzien der Jeugd zelve , welke , door de tegenwoordigheid van zo veele Perfoonen, ligtelijk veibijfterd, daardoor geene gefchikte proeven opleverde , om haare vlijt naar waarheid te beöordeelen , hadden de Befluurers dat gebrekkige weggenomen , door het aanftellen van twee Commisfien, ééne voor Bodegraven , beftaande uit de Heeren Marchand, Cats, Stoop, Overschie en de Bie, en de andedere voor Zwammerdam , bekleed door de Heeren Brack, Maas en Konijnenburg — welke dit onderzoek in de fchoolen der Meefters doen, en van den uitflag daarvan een getrouw bericht, zo aan Heeren Beftuurers , als aan de tegenwoordige Vergadering, zouden voordragen.

In gevolge van dit befluit , lazen de voornoemde Gecommitteerden hun rapport voor , welk, óver het geheel genomen , zo met betrekking tot de kundigheden , als het gedrag der Jeugd, vrij gunftig was ; hebbende eenigen alleen niet zo naarftig ter fchoole gegaan, als men had mogen verwachten, bij welke gelegenheid dus de Ouders , als aan welken zulk een verzuim meestal te wijten was, tot eene naauwkeuriger behartiging van dit ftuk werden aangefpoord.

V 2 Aan-

Sluiten