Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 327 )-

harte gaat, daarover klaagen ? Zijn 'er niet veele Ouders, die hunne Kinderen, of in het geheel niet, of, flechts nu eh dan, ter School zenden, en wat is hiervan anders te verwachten , dan dat men welhaast alles vergeet, wat men geleerd heeft? — Een gebrek, dat alleen door de meerdere kennis en deugd der Ouders, door medewerking van achtenswaardige Geestelijken, of door hoog gezag, kan verholpen worden! — Wij zullen dit thands niet verder uitpluizen, maar voor genoegzaam beweezeu achten, terwijl wij den draad onzer Redeneering voor eenige oogenblikken zullen afbreken , om dezelve niet aange. ngamer toonen en de gewigtigfte bezigheid te doen vervangen,

(Hier volgde de üitdeeling der Prijzen, vooraf gegaan en gevolgd door eenen Zang, onder Bijlage B en C te vinden.)

Bewerkt der Naasten heil, regtaarte Landgenooten! Het Nut van 't Algemeen is uwen ijver waard, Daar niets, aan de ed'le Ziel, oit meer genoegen baart,

Dan dat zij 'c rijk der deugd en wijsheid mag vergrooten!

Spreek ik tot Zelfdenkenden , tot Menfchenvrienden, tot Christenen: dan heeft ieder uwer de noodzaakrijkheid begreepen, om het rijk der Onkunde aftebreken, en dat van kennis optebouwen; dan heeft ieder zijne onvermijdelijke verplichting gezien, om alles tcetebrengen, wat dienen kan, om algemeene kennis, zo veel mooglijk, te bevorderen! Welke nu de gefchikfte middelen ziju, om de zo ongeluk-

Sluiten