Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TC 33* )-

kelijke gefchillen intelaten, voor alle partijen, voor het Algemeen nuttig te zijn, door voornaamelijk den geringen Burger kundiger te maaken, en het Schoolwezen te verbeteren. Uit alle de/ werkzaamheden der Maatfehappij blijkt, dat ze noit geen hairbreedte van dit grondbeginzel is afgeweeken: — en zo nog eenig lasteraar twijfelen mogt, hij leze de fchriften der Maatfehappij, en derzelver menigvuldige beöordeelingen door de kundigfte Mannen: en, is hij voor eenige overtuiging vatbaar, ook dan zal zijn laster moeten verdommen !

Van zulk eene Maatfehappij zijn nu, mijne Toehoorers, zommigen Uwer — Leden! Men kan van U zeggen:

Gij poogt dat geen naartejaagen

'r Welk aan 't woord van God zich hejt , En voor 't heil van onze Naasten

Een' onwrikb'ren grondflag legt; Welk een oogmerk! braave Vrinden! 0

Rijst uw aanzijn niet een trap. t Daalen al' de fchijnvermaaken

Niet bij de ed'le Wetenfchap ? Zouden we altijd de uuren dooden

Met een zouteloos vermaak? Neen! dat elk naar ed'ler doelwit,

■Dan naar zulk een' wan fmaak, haak'! Jn de daad, wat is 't erbarmlijk,

Wen de zielen ledig zijn; Zonder liefde omtrend den Naasten,

Dooien in deez' rampwoeftijn! Zulk een inborst is niet de uwe,

Vrienden! neen: een and're zin Heeft U bij elkaar vergaderd;

Komt — houdt aan — volhardt 'er ia! —

Sluiten